Co chcesz oglądać?
Wszystko
Tylko video
Tylko obrazki

Regulamin Serwisu

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu fuuun.pl, zasady świadczenia i korzystania z Treści Serwisu i Narzędzi dostępnych w ramach tej domeny, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu. Przedmiotowy regulamin dotyczy każdego Użytkownika Serwisu fuuun.pl zarówno zarejestrowanego jak i niezarejestrowanego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


 1. Definicje

Użytym w niniejszym regulaminie poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenia:


 1. Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem fuuun.pl, Mateusz Haber, zam. Chmieleniec 19A/49 Kraków 30-348.

 2. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

 3. Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe, a także inny dane o swojej osobie

 4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.

 5. Serwis – portal fuuun.pl, dostępny pod adresem www.fuuun.pl.

 6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.

 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,

 8. Treści – materiały graficzne, tekstowe i multimedialne zamieszczane w serwisie i udostępniane za jego pomocą.

 9. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.


 1. Cel działania i usługi Serwisu fuuun.pl

 1. Serwis fuuun.pl stanowi platformę umożliwiającą użytkownikom przeglądanie oraz udostępnianie materiałów graficznych, tekstowych oraz video o charakterze satyrycznym.

 2. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług umieszczania zdjęć z podpisami, głosowania na umieszczone w Serwisie zdjęcia, dopisywania komentarzy do zamieszczonych zdjęć, udostępniania materiałów znajdujących się na stronie za pomocą portali takich jak Facebook, Wykop, Twitter, Google+.

 3. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.

 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

 5. Użytkownikiem Serwisu fuuun.pl i w związku z tym usługobiorcą nie może być podmiot zamieszkujący lub mający siedzibę w państwie, którego prawo uznawałoby korzystanie z Serwisu fuuun.pl oraz z Treści Serwisu fuuun.pl za niedozwolone, a także podmiot z jakichkolwiek innych względów podlegający takiemu prawu.


 1. Prawa do Serwisu fuuun.pl


Serwis fuuun.pl, a w szczególności jego grafika, rozwiązania techniczne oraz Treść Serwisu (z wyłączeniem Treści Serwisu utworzonych przez Użytkowników) stanowią własność Właściciela Serwisu i są na jego rzecz chronione w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym prawa autorskiego. Wykorzystanie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów wymaga pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

 1. Zasady świadczenia usług Serwisu fuuun.pl


 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

 2. Niezarejestrowany Użytkownik Serwisu fuuun.pl ma możliwość przeglądania jego treści w ograniczonym zakresie, jak również korzystania tylko z podstawowych funkcji i możliwości, które oferuje. Uzyskanie dostępu do Serwisu w jego pełnym wymiarze wymaga uprzedniej rejestracji.

 3. Dokonanie rejestracji w Serwisie fuuun.pl warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zawartą w Regulaminie polityką prywatności. Akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, następuje drogą elektroniczną poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie fuuun.pl.

 4. Rejestracja w Serwisie fuuun.pl wiąże się z założeniem w nim konta przez Użytkownika. Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno konto. Jeżeli Właściciel Serwisu stwierdzi, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu poprzez założenie więcej niż jednego konta, może konta te zablokować, aż do wyjaśnienia sprawy lub je usunąć, pozostawiając Użytkownikowi do korzystania tylko jedno konto. Wszystkie kwestie sporne związane z kontami Użytkowników są rozwiązywane drogą mailową. Ze strony Właściciela Serwisu do komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z kontami służy adres e-mail hi@fuuun.pl.

 5. Do rejestracji w Serwisie fuuun.pl wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie Facebook.com, które stanowi źródło danych o Użytkowniku oraz jest podstawą do założenia konta w Serwisie fuuun.pl

 6. Z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie fuuun.pl między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług Serwisu fuuun.pl.

 7. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usług Serwisu fuuun.pl i zakończyć na nim swoją aktywność. Jednocześnie informujemy iż w celu zapewnienia pewności i ciągłości informacji dla pozostałych użytkowników Serwisu treści, które zostały zamieszczone w Serwisie pozostają w nim zachowane i istnieje dalsza możliwość ich przeglądania.

 8. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

 9. Usunięcie powyższych Treści jest możliwe jedynie za pomocą indywidualnego zgłoszenia takiej dyspozycji, przez Użytkownika, który zlikwidował swoje konto. Zgłoszenie powinno zostać wysłane drogą mailową na adres hi@fuuun.pl.

 10. Z chwilą publikacji swoich Treści w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w ramach Serwisu i celach z nim związanych.

 11. Użytkownik przesyłając Treści do Serwisu udziela Właścicielowi Serwisu fuuun.pl nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium, niewyłącznego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie daną Treścią (licencja niewyłączna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych) przez Właściciela Serwisu na wszystkich znanych polach eksploatacji związanych z działalnością i rozwojem Serwisu.

 12. Użytkownik przesyłając Treści do Serwisu udziela również Właścicielowi Serwisu zezwolenia w zakresie wyłącznego prawa do wykonywania praw zależnych do Treści i nimi dysponowania.

 13. Użytkownik udostępniając Treści zapewnia, że osoby uprawnione do Treści zrezygnowały z wykonywania praw autorskich osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wkładów w zakresie, o którym mowa w Regulaminie.

 14. W ramach realizacji usług Serwisu fuuun.pl do publicznej wiadomości pozostałych użytkowników są podawane login oraz wszelkie dane dodatkowe, które Użytkownik może dobrowolnie podać za pośrednictwem panelu ustawień konta. Wypełniając poszczególne dane w panelu ustawień konta Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację.

 15. Do poprawnego korzystania z serwisu niezbędne jest korzystanie z zaktualizowanej przeglądarki Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer lub innej kompatybilnej przeglądarki, chyba, że wskazano inaczej. Niezbędne jest również włączenie obsługi JavaScript oraz Cookies w wykorzystywanej przeglądarce.

 16. W ramach Serwisu fuuun.pl Użytkownicy zarejestrowani mogą, za pomocą udostępnionej Strony internetowej tworzyć Treść Serwisu fuuun.pl poprzez dodawanie wpisów. Użytkownik może udostępniać na stornie Serwisu grafikę w formatach JPG, GIF, PNG. Wszystkie pliki graficzne udostępniane przez Użytkownika będą automatycznie konwertowane do rozmiarów odpowiadających wymaganiom Serwisu, oraz zostanie do nich doklejona stopka reklamowa serwisu. Ponadto linki do materiałów audio i video.

 17. Użytkowników obowiązuje zakaz umieszczania w Serwisie fuuun.pl Treści mających bezprawny charakter, naruszających przepisy prawa oraz dobre obyczaje. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Każde wykryte działanie bezprawne będzie w należyty sposób raportowane w Serwisie.

 18. Użytkownik może umieszczać, przechowywać i udostępniać w Serwisie Treści chronione prawem własności intelektualnej, w tym utwory chronione prawem autorskim tylko w przypadku, gdy czynności te mieszczą się w zakresie przysługujących Użytkownikowi uprawnień. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną względem osób trzecich za publiczne udostępnienie przez siebie w Serwisie fuuun.pl Treści z naruszeniem cudzych praw.

 19. Umieszczenie przez Użytkownika Treści w Serwisie fuuun.pl, w tym utworów, powoduje ich automatyczne publiczne udostępnienie w Serwisie fuuun.pl - a tym samym ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym - na okres nieokreślony w związku z czym Użytkownik powinien należycie rozważyć swoją decyzję o umieszczeniu Treści w powyższym serwisie.

 20. Użytkownik akceptując nasz regulamin zobowiązuje się do przestrzegania zasady, iż całkowicie zabronione jest reklamowanie lub promowanie swoich usług lub produktów w ramach Serwisu fuuun.pl.

 21. Zakaz reklamy i promocji w ramach Serwisu dotyczy działalności w tym zakresie w jakiejkolwiek formie.

 22. Właściciel Serwisu daje możliwość promowania i reklamowania swoich usług lub produktów przez Użytkownika w ramach Serwisu fuuun.pl, po uprzednim zawarciu w tym przedmiocie umowy z Właścicielem Serwisu. Wszelkie warunki wskazanej umowy będą ustalane indywidulanie.

 23. Wszelkie formy reklamy i promocji niezgodne z niniejszym Regulaminem będą niezwłocznie usuwane przez Właściciela Serwisu.

 24. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników, w tym przysługujących im praw autorskich, w związku z czym przysługuje mu prawo korzystania z Treści innych Użytkowników jedynie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.

 25. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

 26. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

 27. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

 28. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

 29. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 30. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu fuuun.pl Właściciel Serwisu - po uprzednim wezwaniu Użytkownika drogą mailową do zaprzestania, w terminie 7 dni, naruszania powyższych zasad - w razie bezskuteczności wystosowanego wezwania, może wypowiedzieć Użytkownikowi, drogą mailową i ze skutkiem natychmiastowym, umowę o świadczenie usług Serwisu fuuun.pl oraz usunąć konto Użytkownika. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu fuuun.pl, Właściciel Serwisu może zablokować konto użytkownika na okres do czasu wyjaśnienia kwestii naruszenia. W przypadku potwierdzenia jego dokonania w wyniku czynności wyjaśniających Właściciel Serwisu ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi - drogą mailową, ze skutkiem natychmiastowym - umowę o świadczenie usług Serwisu fuuun.pl oraz usunąć konto Użytkownika. W sytuacji, gdy podejrzenie naruszenia w rezultacie czynności wyjaśniających okaże się niezasadne, konto Użytkownika zostanie odblokowane.

 31. W przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie fuuun.pl lub związanej z nimi działalności Właściciel Serwisu jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych Treści.

 32. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika lub przez Właściciela Serwisu Treść utworzona za pośrednictwem tego konta zostaje zachowana w Serwisie fuuun.pl.

 33. Właściciel Serwisu dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.

 34. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia bądź zawieszenia funkcjonowania Serwisu fuuun.pl, jego części lub poszczególnych Usług z przyczyn technicznych, w tym w związku z prowadzeniem napraw lub konserwacji systemów czy modernizacją lub rozbudową Serwisu fuuun.pl. Właściciel Serwisu dołoży starań, aby informacja o planowanym ograniczeniu bądź zawieszeniu została opublikowana w Portalu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 35. Właściciel Serwisu nie udziela informacji o Użytkownikach osobom trzecim chyba, że konieczność udzielenia takich informacji wynika z przepisów prawa lub Regulaminu Serwisu fuuun.pl. 1. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności


 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Treści Serwisu umieszczone przez Użytkowników w Serwisie fuuun.pl. W szczególności za ich prawdziwość i rzetelność.

 2. Właściciel Serwisu zastrzega, iż nie rekomenduje materiałów i treści umieszczone w Serwisie jako podstawy jakichkolwiek działań użytkowników, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje stąd wynikłe. Użytkownicy Serwisu fuuun.pl korzystają z treści i zawartości Serwisu na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko.

 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

 6. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

 7. Ponadto Właściciel Serwisu fuuun.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,

 • działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

 • naruszenia przez Użytkowników cudzych praw w związku z korzystaniem z Serwisu fuuun.pl – w szczególności gdy udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania lub udostępniania przez Użytkowników Treści Serwisu Właściciel Serwisu nie wie o bezprawnym charakterze tychże Treści Serwisu lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści Serwisu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wskazanych Treści Serwisu,

 • naruszenie dóbr osobistych danego podmiotu przez Użytkownika Serwisu,

 • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Serwisu fuuun.pl,

 • działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z Serwisu fuuun.pl,

 • Treści Serwisu zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

 • problemy techniczne powstałe z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu, a zwłaszcza spowodowanych działaniem siły wyższej (w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet),

 • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu informacji po stronie Użytkownika,

 • sposób, w jaki publikowane Treści Serwisu będą wykorzystywane przez Użytkownika,

 • skutki używania przez osoby trzecie hasła i loginu Użytkownika, o ile Użytkownik nie poinformuje niezwłocznie Właściciela Serwisu o wejściu w posiadanie hasła i loginu Użytkownika przez osobę trzecią i zażąda zablokowania swojego profilu do odwołania,

 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela Serwisu.


 1. Reklamacje


 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacje odnośnie usług świadczonych w Serwisie fuuun.pl Użytkownicy mogą składać drogą elektroniczną na następujący adres email hi@fuuun.pl

 3. Właściciel Serwisu rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o sposobie rozpoznania reklamacji jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany adres mailowy podany przez niego podczas rejestracji.

 4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.


 1. Polityka prywatności


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu fuuun.pl

 2. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 3. Akceptując nasz regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez fuuun.pl w celu zarejestrowania i prowadzenia jego Konta jako Użytkownika serwisu fuuun.pl oraz w celu wsparcia poszerzania poszczególnych usług serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.)

 4. Akceptując nasz regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez fuuun.pl w celach marketingowych i promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

 5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację użytkownika, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 6. Właściciel Serwisu zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z rejestracją w Serwisie fuuun.pl i korzystaniem z jego usług, w tym następujących danych: imienia i nazwiska Użytkownika, IP komputera Użytkownika oraz danych zawartych w adresie email Użytkownika.

 7. Podanie przez Użytkownika podczas rejestracji wymaganych danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług Serwisu fuuun.pl zawartej między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu.

 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane:

  1. w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi Użytkownikom usługami,

  2. w innych przypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

 9. Właściciel Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich aktualizowania oraz poprawiania.

 10. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie przez Właściciela Serwisu fuuun.pl informacji handlowych dotyczących działania i produktów Serwisu fuuun.pl na podany podczas rejestracji adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 11. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie przez Właściciela Serwisu fuuun.pl Newslettera drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 12. Akceptując Regulamin oraz Politykę prywatności Serwisu fuuun.pl Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


 1. Polityka Cookies


Niniejsza Polityka Cookies dotyczy serwisu internetowego fuuun.pl zarządzanego przez Administratora Serwisu.

 1. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Serwisu fuuun.pl system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.

 2. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.

 3. Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu:

  1. zapamiętania zalogowania;

  2. zapamiętania preferencji wyświetlania Serwisu;

  3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu.

 4. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis fuuun.pl nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

 5. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 6. Serwis fuuun.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 7. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 8. W ramach Serwisu fuuun.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza);

  2. cookie przechowywujące informacje o odznakach;

  3. cookie zapmiętujące preferencje wyświetlania materiałów w serwisie;

  4. cookie Google Analytics;

  5. cookie Facebook API;

  6. cookie Google Youtube API;

  7. cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;

Użytkownik akceptując powyższy Regulamin Serwisu fuuun.pl oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi jego postanowieniami oraz w pełni świadomie wyraził zgodę na respektowanie wszelkich zasad i praw w nim przedstawionych, z jednoczesną świadomością konsekwencji wynikłych z ich naruszenia. Tym samym akceptując Regulamin użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem Właściciela serwisu, mogących powstać w przypadku niezastosowania się do niniejszego dokumentu.